Onze resultaten

Wij volgen de ontwikkeling van het kind
In de klas letten de leerkrachten goed op de ontwikkeling van uw kind. Tussentijds nemen ze toetsen af, observeren ze, bespreken ze de resultaten met de interne begeleider en rapporteren ze de vorderingen. Via een centrale opslag van gegevens - het leerlingvolgsysteem - beschikken we over nauwkeurige, geobjectiveerde overzichten van de ontwikkeling van ieder kind. 
Los van de toetsen en onderzoeken in de klas nemen we minimaal twee keer per jaar toetsen van ondermeer het CITO-leerlingvolgsysteem af. Op die manier kunnen we aan de hand van landelijke cijfers bepalen of de prestaties van uw kind voldoende in lijn liggen met die van Nederlandse leeftijdsgenoten. Jaarlijks vindt tussen de leerkrachten onderling een gesprek plaats om informatie door te geven aan de juf of meester van het volgende leerjaar. Bovendien bespreekt de interne begeleider meerdere malen per jaar het functioneren van iedere leerling met de leerkracht(en). Meermalen per jaar worden zorgleerlingen (kinderen die extra aandacht nodig hebben in de klas) zorgvuldig besproken in een overleg van het Ondersteuningsteam. Daarin bespreken de groepsleerkracht(en), de intern begeleider en de directeur de ontwikkeling van een leerling. Ouders worden voor deze besprekingen uiteraard ook uitgenodigd. 

Eindresultaten
Op De Overhaal nemen wij de Centrale Eindtoets af. Meerdere malen per schooljaar analyseren wij de leerresultaten en passen ons onderwijsaanbod hier op aan. Hier ziet u de resultaten van de afgelopen jaren.

Schooladvies en plaatsing in het vervolgonderwijs
In groep 8 geven wij advies over de middelbare school die past bij het niveau van uw kind. Wij kijken daarvoor onder andere naar leerprestaties en aanleg en ontwikkeling van de kinderen. Hier kunt u zien hoe welke schooladviezen wij het afgelopen schooljaar hebben gegeven en op welke scholen leerlingen van De Overhaal terecht kwamen.

Kwaliteit van ons onderwijs
De kwaliteit van ons onderwijs wordt periodiek getoetst door de Inspectie van het onderwijs. De Inspectie gaat na in welke mate het onderwijs in de school in overeenstemming is met de doelstellingen en bepalingen in de wet. Zij doet dit door de kwaliteit van het onderwijs in de school te waarderen op een aantal terreinen. Het schoolplan, de schoolgids en de klachtenregeling maken deel uit van de toetsing door de Inspectie. Klik hier voor het laatste inspectierapport.

Waardering leerlingen en ouders
In voorjaar 2018 hebben wij onderzoek gedaan naar de tevredenheid van ouders en leerlingen.
Onze leerlingen geven ons het rapportcijfer 8,5! De kinderen voelen zich veilig en gaan met plezier naar school. Ook zijn ze blij met wat ze leren op school en hoe ze geholpen worden door de juf.
Ouders geven De Overhaal ook het rapportcijfer 8,5. Zij zijn tevreden over het veilige schoolklimaat, de goede sociale omgang, het onderwijs dat gegeven wordt, de vakbekwaamheid van de leerkrachten en de goede communicatie. Rapportcijfers waar wij trots op zijn!

Jaarverslag
Wij staan voor een open en transparante communicatie en daarom brengen wij elk schooljaar een jaarverslag uit. Het is in eerste instantie bedoeld voor de ouders van de school, maar ook voor iedereen die geïnteresseerd is in de ontwikkeling van De Overhaal. In het verslag staan de activiteiten van het afgelopen schooljaar, de onderwijskundige ontwikkelingen, het kwaliteitsbeleid en de resultaten. Hier vindt u het meest recente jaarverslag.

Ouders aan het woord

"Juist door de kleinschaligheid van de school is er een mooie samenwerking tussen kinderen in diverse leeftijden."

"Het is er veilig en sociaal. Een familiegevoel waar ik als ouder enorm veel waardevolle zaken voor mijn kind ervaar."