Onze vakken

Nederlandse taal 
Wij werken vanaf groep 4 met de taalmethode Taalactief. Het taalonderwijs in onze school probeert de leerlingen in staat te stellen algemeen beschaafd Nederlands te verstaan en te gebruiken, zowel mondeling als schriftelijk. 
  1. spreken en luisteren 
  2. lezen 
  3. stellen 
  4. spellen 
  5. grammatica 
 
Spreken en luisteren 
Het is de taak van onze school het spreken en luisteren van de kinderen op zinvolle wijze te ontwikkelen, opdat na de basisschool onze leerlingen in staat zijn goed te luisteren en hun gevoelens en gedachten op duidelijke wijze onder woorden te brengen. We maken gebruik van kring- en klassengesprekken. Kinderen houden vanaf groep 4 spreekbeurten en boekbesprekingen. 
 
Lezen 
Als voorbereiding op het leren lezen, doen we in groep 1 en 2 allerlei activiteiten; luisterspelletjes, rijmen, letter van de week et cetera. In groep 3 start voor alle kinderen het leren lezen volgens de methode Veilig leren lezen. Wij proberen onze kinderen goed te leren lezen. Groep 3 t/m 6 leest elke dag een in een bibliotheek boek. De kinderen van groep 4 t/m 8 die uit niveaulezen zijn, lezen drie keer per week in de klas 

Met leerlingen, waarbij de ontwikkeling van het technisch lezen minder snel verloopt, worden met behulp van leesouders extra gelezen. Dit gebeurt in het halve uur bibliotheekboek lezen. Wij streven ernaar dat alle leerlingen aan het einde van groep 6 het hoogste leesniveau AVI E8 hebben bereikt. Dit lukt niet altijd. Ook in de bovenbouw, groep 7 en 8 wordt nog veel aandacht aan het lezen besteed. 

Goed lezen is niet alleen technisch volmaakt hardop lezen, maar vooral kritisch (begrijpend) lezen; het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken, de leesstof goed kunnen opnemen en in eigen woorden kunnen navertellen. Hiervoor wordt vanaf groep 4 de methode Nieuwsbegrip XL gebruikt. Met Nieuwsbegrip XL worden er interactieve leeslessen gegeven aan de hand van actualiteiten.
 
Het is erg belangrijk voor de algemene ontwikkeling van uw kind dat u het aanspoort en de kans geeft in zijn/haar vrije tijd te lezen. Stripverhalen kunnen geweldig spannend en soms waardevol zijn, maar alleen stripverhalen lezen, is niet voldoende. Naar de televisie kijken en computeren, kan waardevolle lectuur niet vervangen. Ons leesonderwijs is er mede op gericht het kind liefde bij te brengen voor het goede boek. Het lezen kan voor het kind nieuwe werelden openen. 
                
Stellen 
We leren de kinderen hun gedachten, gevoelens, verlangens op correcte wijze in goed Nederlands te verwoorden. De vorm van het stellen moet voor anderen goed leesbaar en begrijpelijk zijn. De instelling om goed Nederlands te willen schrijven wordt door ons bevorderd. We onderscheiden creatief schrijven( zelf gedichten maken, spannende verhalen) en het zakelijk schrijven ( het opstellen van brieven, het schrijven van adressen). 
 
Spellen 
Al is het spellen geen doel meer op zichzelf, desondanks vinden we het belangrijk de kinderen hun moedertaal foutloos te leren schrijven. Ook bij het spellingonderwijs bevorderen we de houding van de kinderen om vooral foutloos te willen schrijven. 
 
Grammatica 
Dit onderwijs heeft ten doel inzicht in de zinsstructuur bij te brengen. Het onderwijs in vreemde talen (Engels, Duits, Frans) maakt gebruik van de door ons aangeleerde zinsontleding en woordbenoeming. Overigens is dit onderwijs minder ingewikkeld dan vroeger.  
 
Schrijven 
De Overhaal  werkt vanaf schooljaar 2016-2017 met de nieuwe schrijfmethode Pennenstreken. De schrijflessen uit deze methode sluiten aan bij de aanvankelijk leesmthode Veilig Leren Lezen en worden van groep 1 t/m 8 gegeven.
    
Rekenen 
Het rekenonderwijs wordt volgens de nieuwste inzichten gegeven, het z.g. realistisch rekenen. Dat betekent, dat er wordt gerekend aan de hand van onderwerpen uit het dagelijkse leven. In groep 1 en 2 zijn we vooral bezig met tellen en ruimtelijke oriëntatie. In groep 3 t/m 8 rekenen we met de methode De wereld in getallen. Als u met uw kind over rekenen praat, houd er rekening mee dat ze het vermenigvuldigen en het delen tegenwoordig anders leren dan u van vroeger gewend bent. 
              
Engels 
In groep 7 en 8 wordt Engels gegeven met de methode Take it easy. De leerlingen worden geleerd eenvoudige gesprekjes te voeren. Het accent ligt op het spreken. 
      
Expressie vakken 
Handvaardigheid, tekenen, muziek en creatief spel (toneel en dergelijke) worden met veel enthousiasme gegeven op de Overhaal. Vanuit subsidies worden deze lessen ook wekelijks door gastdocenten van de Muziekschool Waterland gegeven.
      
Bewegingsonderwijs 
Het bewegingsonderwijs bestaat uit de onderdelen gymnastiek, spel en bewegen op muziek. Er wordt tijdens de lessen naar gestreefd om de kinderen zoveel mogelijk op eigen niveau, in eigen tempo en op eigen wijze te laten bewegen. Om de lessen voor de kinderen boeiend te houden wordt er veelzijdig en intensief bewogen. Om dit te bereiken wordt er veel in kleine groepen gewerkt of mogen de kinderen zelf vrij werken aan uitgezette bewegingssituaties. In de midden- en bovenbouw wordt twee keer in de week bewegingsonderwijs gegeven, één keer spel en één keer gymnastiek. De groepen 3 t/m 8 gaan een keer per week met de bus naar gymzaal het Spil in Monnickendam om hier gymles van onze vakleerkracht te krijgen. In de kleuterbouw staat bewegingsonderwijs iedere dag op het programma. 
      
Godsdienst en levensbeschouwelijke vorming 
De leerlingen van de groepen 7 en 8 worden op vrijwillige basis in de gelegenheid gesteld om godsdienstonderwijs te volgen. Dit onderwijs draagt een informatief karakter. Naast de christelijke godsdiensten wordt uiteraard ook aandacht besteed aan de andere wereldgodsdiensten. Veel van de lessen dragen een levensbeschouwelijk karakter en vormen daarmee een prima aanvulling op onze lessen wereldoriëntatie. Voor de leerlingen, die niet aan deze lessen meedoen, is er een vervangende activiteit. Indien u er bezwaar tegen heeft, laat het ons dan weten. 

ICT 
Diverse ICT-toepassingen zijn inmiddels geïntegreerd in onze schoolorganisatie. De educatieve, administratieve en communicatieve toepassingen zijn voor ons een middel geworden om andere onderwijsdoelen te bereiken. Het netwerk biedt ons de mogelijkheid om de nieuwste ICT ontwikkelingen op een gebruiksvriendelijke en veilige manier  binnen de missie/visie van onze school toe te passen en te onderhouden.
Techniek en ICT, nieuwe educatieve toepassingen, adaptieve leer/werkvormen en een veilige en verantwoorde omgang met diverse communicatievormen blijven onze speciale aandacht houden en zullen in de nabije toekomst uitgebreid worden.

Veilig Internetten
Onze manier van communiceren verloopt tegenwoordig ook voor een belangrijk deel via internet. Voor veel basisschoolleerlingen is internetten, e-mailen en chatten geen geheim meer. Helaas worden deze vormen van communicatie in toenemende mate 'vervuild' door de verspreiding van teksten, foto's en beelden van vervelende aard. De school en de ouders hebben de taak om kinderen hierover te informeren en hiertegen te beschermen. Gastlessen over deze onderwerpen worden jaarlijks gegeven door bureau Halt.

 

Ouders aan het woord

"Er is gerichte aandacht voor kinderen die iets extra's nodig hebben."

"Er worden veel veranderingen ingezet om het onderwijs verder te professionaliseren. Onder andere nieuwe leermiddelen en leermethoden, maar ook het opknappen van de school."